Pinagmulan ng dating komunidad

Siya ay kalaunang nagtrabaho bilang isang mangangalakal gayundin din bilang isang pastol at unang nakapag-asawa sa edad na 25.

Sa pagiging hindi masaya sa kanyang buhay, siya ay tumungo sa isang kweba sa mga paligid na kabundukan upang magnilay nilay.

Ang pangyayaring ito na tinatawag na Hijra ang naghudyat ng pasimula ng kalendaryong Islamiko na kilala rin bilang Kalendaryong Hijri.

Sa Medina, pinag-isa ni Muhammad ang mga tribo sa ilalim ng konstitusyon ng Medina.

Siya ay nagkamit ng ilang mga tagasunod sa simula ngunit nakatagpo ng pagsalungat mula sa ilang mga tribo sa Mecca.

Ang mga pinuno ng mga tribong Medina ay nagpulong sa isang bulwagan upang talakayin ang kanilang susuportahan bilang bagong pinuno.

Ang pagpili kay Abu Bakr ay tinutulan ng iba kabilang ang mismong anak ni Muhammad na si Fatimah na nagaangking si Ali (Ali ibn Abi Talib) na pinsan at manugang ni Muhammad na asawa ni Fatimah ang itinakdang nararapat na kahalili ni Muhammad.

Pagkatapos, ang napiling kalipang si Abu Bakr, si Umar at ilang mga kasama ay tumungo sa bahay ni Fatimah upang pwersahin si Ali at mga tagasunod nito na magbigay ng kanilang panunumpa kay Abu Bakr.

Dahil dito, ang mga tribo ay tumangging magbigay ng zakat.

Ang ilang mga rebelde sa apat na anim na sentro ng paghihimagsik ay sumuporta kina Tulayha o Musaylima o Sajjah na lahat nag-angking mga propeta. Ang plano ay linisin muna ang mga lugar ng kanluran at sentral na Arabia at pagkatapos ay labanan si Malik ibn Nuwayrah at pagkatapos ay labanan ang pinakamapanganib na kaaway na si Musaylimah.

Search for pinagmulan ng dating komunidad:

pinagmulan ng dating komunidad-87pinagmulan ng dating komunidad-90

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “pinagmulan ng dating komunidad”

  1. The most abusive form of TGP is the so-called CJ (abbreviation for circlejerk), that contains links that mislead the surfer to sites he or she actually didn't wish to see. A linklist is a (frequently) categorised web list of links to so called "freesites*", but unlike TGPs, links are provided in a form of text, not thumbs.

  2. Shes funny and biting, passionate, she remembers everything and forgives no one. But royalty often comes at a price, and Celeste is grappling with how much more she is willing to pay.